Rosie Riveter SVG, Rosie The Riveter SVG, Rosie Riveter SVG File, Rosie Riveter SVG File Design, Rosie SVG, Girl Power SVG, Strong Woman SVG, Women Power SVG, Strong Lady SVG, Rosie Riveter, SVG, PNG, DXF, Cricut, Cut File

$2.99